CPF R&D

Gözleg we dolandyryş

7dfb51c58cf036e1ea0ad96e98f879c

Ajaýyp R&D platformasy

Doktoranturadan soňky öýjükli stansiýa eýe bolan, derman serişdelerini doly birleşdirýän, taslamalaryň ösüş depginini çaltlaşdyrýan, taslamalaryň ösüş tertibini gowulandyrýan Derman gözleg instituty guruldy.

fb2721fe0456d07a78498d6792a8671

Horokary gorizontal gözleg we barlag topary

Bilen ýokary hilli R&D toparyna eýe bolmak120adamlar, şol sanda49magistr derejesi iň pes,59bakalawr derejesi we18uly inerener.

7898eee59e3fc45fb0b5d6f58cb1382

Üznüksiz gözleg we maýa goýumlary

Ylmy-gözleg maýa goýumlary ýylda 8% satuw mukdaryny öz içine alýar we ýokary derejeli gözleg we zehinleri höweslendirmek we gözleg-agtaryş enjamlaryny kämilleşdirmek üçin üznüksiz maliýe goldawyny hödürleýär.

a62ff49f2ae0b1c4986fd204c171215

Gözleg we ösüş ugruny aýdyň

API we formulalar üçin toplumlaýyn gözleg we gözleg, giňeldilen R&D platformasyny gurdy;API R&D artykmaçlyklaryny ösdüriň, patentlere garşy çykyň we tehniki päsgelçilikleri dörediň.

API gözleg we gözleg

Geljegi uly bazara, az gözleg we gözleg kompaniýalaryna, sintez üçin ýokary kynçylykly häsiýetli API R&D taslamalaryny saýlaň.

CPF214

Endometrioz

2021-nji ýylyň martynda DMF registrini tamamlamak

CPF219

Vumurtga keseli

2021-nji ýylyň iýun aýynda DMF registrini tamamlamak

CPF219

Dümew

2021-nji ýylyň oktýabr aýynda DMF registrini tamamlamak

CPF216

Döş keseli

2021-nji ýylyň iýun aýynda DMF registrini tamamlamak

CPF227

B Leýkemi

2021-nji ýylyň dekabrynda DMF registrini tamamlamak

CPF231

AIW

2021-nji ýylyň iýun aýynda DMF registrini tamamlamak

SYITYASAT BOLANMAK

1984-nji ýyla çenli ABŞ-nyň FDA barlagyny tassyklady16wagt, şol sanda API13gezek we gutarýan dozalar3gezek.

1984

Gidroklorotiýazid /

Doksisiklin / Rosuwastatin

gezek

2016

Rosuvastatin tabletleri

2017

RosuvastatinDoksiklin kapsulasy

2019

Nantong Çanýo yzygiderli gözden geçirmek
Changzhou Pharma.Gündelik gözegçilik
“Levethracetam” dowamly goýberiş planşeti

80da8719808e6a42d7dbaf88c755460

Teklip18Makullanan hiliň yzygiderliligini bahalandyrmak taslamalary4, we6taslamalary tassyklanýar.

0b05d670699cf7733c43136b6e31007

Ösen halkara hil dolandyryş ulgamy satuw üçin berk binýat goýdy.

9cbd9a4a6255bd8633ad08de0efb999

Hil gözegçiligi hiliň we bejeriş täsiriniň üpjün edilmegi üçin önümiň bütin ömrüni dowam etdirýär.

0eae07ecc466ba4b61849585c8303ef

Professional Düzgünleşdiriş Topary anketa we hasaba alyş wagtynda hil talaplaryny goldaýar.

ÖNÜMLER BOLANMAK

Döwrebaplaşdyrylan enjamlar

Üznüksiz we giňeldilen maýa goýumlary önümçilik enjamlaryny we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyran, önümiň hiliniň durnuklylygyny üpjün edýän, arkaýyn dolandyryşy we çykdajylaryň azalmagyny we peýdanyň ýokarlanmagyny üpjün edýän awtomatiki reforma meselesini öňe sürýär.

cpf5
cpf6

Koreýa “Countec” çüýşeli gaplama liniýasy

cpf7
cpf8

Taýwan CVC çüýşeli gaplama liniýasy

cpf9
cpf10

Italiýa CAM tagtasynyň gaplaýyş liniýasy

cpf11

Nemes Fette gysyş enjamy

Dieörite dizaýn, basyşyň saklanmagynyň iki esse, has takyklygy, çipiň has berkligini we döwük derejesini üpjün etdi.

cpf12

Japanaponiýa “Viswill” planşet detektory

Önümiň daşky görnüşi, däne bilen sagatda 100,000 bölek / däne barlanylýar we ýok etmegiň takyklygy 99,99%.

cpf14-1

DCS dolandyryş otagy

API ussahanasynyň önümçiliginiň awtomatlaşdyryş derejesini ýokarlandyrdy, zähmeti we çykdajylary azaltdy, hiliň durnuklylygyny ýokarlandyrdy.