Habarlar

 • Crisaborole

  Crisaborole

  27-nji sentýabrda CDE-iň resmi web sahypasy Pfize Crisaborole kreminiň (Hytaýyň söwda ady: Soltanming, Iňlis söwda ady: Eucris a, Staquis) täze görkezilmegi üçin arzanyň 3 aýlyk çagalar we ulular üçin kabul edilendigini görkezdi. köne atopiki dermatit hassasy ...
  Koprak oka
 • Doksisiklin Giklat hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Doksisiklin Giklat hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Doksisiklin giklat, adatça doksiklin diýlip atlandyrylýan, weterinariýa kliniki diagnozynda iň köp ulanylýan antibakterial derman.Hiç kim munuň bilen flupenazolyň arasynda haýsysynyň gowudygyny kesgitläp bilmez.Weterinariýa bazarynda o ...
  Koprak oka
 • Pregabalin + Nortriptilin hakda öwreniň

  Pregabalin + Nortriptilin hakda öwreniň

  Iki sany derman, Pregabalin (anti-konwulsant) we Nortriptilin (antidepressant) birleşýän “Pregabalin” we “Nortriptilin” planşetleri newropatiki agyryny bejermek üçin ulanylýar (ukusyzlyk, garramak we iňňe ýaly duýulýar).Pregabalin pai azaltmaga kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Täze rak kesel bejergisini ösdürmäge kömek etmek üçin Talidomidi nädip ulanmaly

  Täze rak kesel bejergisini ösdürmäge kömek etmek üçin Talidomidi nädip ulanmaly

  Talidomid serişdesi 1960-njy ýyllarda täze doglan çagalarda uly kemçilikleri döredendigi sebäpli ýatlanypdy, ýöne şol bir wagtyň özünde köp skleroz we beýleki gan düwnük kesellerini bejermekde giňden ulanyldy we himiki garyndaşlary bilen iki aýratynlygyň öýjükli ýok edilmegine kömek edip biler .. .
  Koprak oka
 • Pregabalin we Metilkobalamin kapsulalary hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Pregabalin we metilkobalamin kapsulalary näme?Pregabalin we metilkobalamin kapsulalary iki derman serişdesidir: pregabalin we metilkobalamin.Pregabalin, bedende zeper ýeten nerwiň we metiň iberýän agyry signallarynyň sanyny azaltmak bilen hereket edýär ...
  Koprak oka
 • GIDROKLOROTHIAZID BARADA HEMMESI

  GIDROKLOROTHIAZID BARADA HEMMESI

  Gidroklorotiýazid öndürijileri, bu hakda has gowy bilmek üçin gidroklorotiýazid hakda zerur zatlary düşündirýärler.Gidroklorotiýazid näme?Gidroklorotiýazid (HCTZ), tiazid diuretik bolup, bedeniňiziň aşa köp duz siňmeginiň öňüni alýar, bu ...
  Koprak oka
 • “Bayer” -iň täze ýürek dermanlary “Vericiguat” Hytaýda tassyklandy

  2022-nji ýylyň 19-njy maýynda Hytaýyň Milli Lukmançylyk Önümleri Dolandyryşy (NMPA) “Bayquer Vericiguat” (2,5 mg, 5 mg we 10 mg) Verquvo ™ markasy bilen marketing arzasyny tassyklady.Bu derman simptomatiki dowamly ýürek ýetmezçiligi we gyzyl ...
  Koprak oka
 • Ruxolitinib bilen Ruxolitinib kreminiň arasyndaky üç esasy tapawut

  Ruxolitinib bilen Ruxolitinib kreminiň arasyndaky üç esasy tapawut

  Ruxolitinib, kinase inhibitory diýilýän agyz maksatly bejerginiň bir görnüşidir we esasan, garama garşy öýken keseli, eritroblastoz we orta we ýokary töwekgelçilikli miýelofibroz ýaly keselleri bejermek üçin ulanylýar, Ruxolitinib krem ​​bolsa dermatologiki serişdedir. ...
  Koprak oka
 • Ruxolitinib-i ilkinji gezek alanyňyzda pikirler

  Ruxolitinib-i ilkinji gezek alanyňyzda pikirler

  Ruxolitinib maksatly rak keseliniň bir görnüşidir.Esasan JAK-STAT signalizasiýa ýolunyň işjeňleşmegini bökdemek we adaty bolmadyk ösüşi basýan signaly peseltmek, şeýlelik bilen bejeriş täsirini gazanmak üçin ulanylýar.Bu işleýär ...
  Koprak oka
 • Ruxolitinib keseli ep-esli azaldar we hassalarda durmuş derejesini ýokarlandyrar

  Ruxolitinib keseli ep-esli azaldar we hassalarda durmuş derejesini ýokarlandyrar

  Ilkinji miýelofibroz (PMF) bejergisi strategiýasy töwekgelçiligiň derejesine esaslanýar.PMF hassalarynda çözülmeli kliniki ýüze çykmalaryň we meseleleriň dürlüligi sebäpli bejeriş strategiýalary göz öňünde tutulmalydyr ...
  Koprak oka
 • Ruxolitinib, miýeloproliferatiw kesellerde geljegi uly täsir edýär

  Ruxolitinib, miýeloproliferatiw kesellerde geljegi uly täsir edýär

  Hytaýda ruxolitinib diýlip hem atlandyrylýan Ruxolitinib, soňky ýyllarda gematologiki keselleri bejermek boýunça kliniki görkezmelerde giňden görkezilen we mieloproliferatiw kesellerde geljegi uly netijeliligini görkezýän "täze dermanlaryň" biridir.Maksatly neşe ...
  Koprak oka
 • Heartürek keseline täze derman gerek - Vericiguat

  Heartürek keseline täze derman gerek - Vericiguat

  Azaldylýan fraksiýa (HFrEF) bilen ýürek ýetmezçiligi ýürek ýetmezçiliginiň esasy görnüşidir we Hytaý HF barlagy Hytaýda ýürek ýetmezçiliginiň 42% -iniň HFrEFdigini görkezdi, ýöne birnäçe adaty bejeriş synplary HFrEF üçin bar we töwekgelçiligi azaltdy of ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3