Habarlar

 • Ruxolitinib-i ilkinji gezek alanyňyzda pikirler

  Ruxolitinib maksatly rak keseliniň bir görnüşidir.Esasan JAK-STAT signalizasiýa ýolunyň işjeňleşmegini bökdemek we adaty bolmadyk ösüşi basýan signaly peseltmek, şeýlelik bilen bejeriş täsirini gazanmak üçin ulanylýar.Bu işleýär ...
  Koprak oka
 • Ruxolitinib significantly reduces disease and improves quality of life in patients

  Ruxolitinib keseli ep-esli azaldar we hassalarda durmuş derejesini ýokarlandyrar

  Ilkinji miýelofibrozy (PMF) bejermek strategiýasy töwekgelçiligiň derejesine esaslanýar.PMF hassalarynda kliniki ýüze çykmalaryň we çözülmeli meseleleriň dürlüligi sebäpli bejeriş strategiýalaryna üns bermeli ...
  Koprak oka
 • Ruxolitinib has promising efficacy in myeloproliferative diseases

  Ruxolitinibiň miýeloproliferatiw kesellerde geljegi uly täsiri bar

  Hytaýda ruxolitinib diýlip hem atlandyrylýan Ruxolitinib, soňky ýyllarda gematologiki keselleri bejermek boýunça kliniki görkezmelerde giňden görkezilen we miýeloproliferatiw kesellerde geljegi uly netijeliligini görkezýän "täze dermanlaryň" biridir.Maksatly neşe ...
  Koprak oka
 • Heart disease needs a new drug – Vericiguat

  Heartürek keseline täze derman gerek - Vericiguat

  Ejeksiýa fraksiýasynyň peselmegi bilen ýürek ýetmezçiligi (HFrEF) ýürek ýetmezçiliginiň esasy görnüşidir we Hytaý HF barlagy Hytaýda ýürek ýetmezçiliginiň 42% -iniň HFrEFdigini görkezdi, ýöne HFrEF üçin birnäçe adaty bejeriş synplary bar we töwekgelçiligi azaldýar. of ...
  Koprak oka
 • Targeted drug for the treatment of myelofibrosis: Ruxolitinib

  Miýelofibrozy bejermek üçin niýetlenen derman: Ruxolitinib

  Miýelofibroz (MF) miýelofibroz diýilýär.Şeýle hem bu örän seýrek keseldir.Onuň patogeneziniň sebäbi belli däl.Adaty kliniki ýüze çykmalar, gyzyl gan öýjüginiň kämillik ýaşyna ýetmedik gyzyl gan öýjügi we ýetginjek granulositik ganazlygy ...
  Koprak oka
 • You should know at least these 3 points about rivaroxaban

  Rivaroxaban hakda iň bolmanda şu 3 nokady bilmeli

  Täze agzy antikoagulyant hökmünde rivaroxaban wenoz tromboemboliki keseliň öňüni almakda we bejermekde we walwul däl atrial fibrilýasiýada insultyň öňüni almakda giňden ulanylýar.“Rivaroxaban” -ny has ýerlikli ulanmak üçin iň azyndan şu 3 nokady bilmeli ....
  Koprak oka
 • Changzhou Pharmaceutical received approval to produce Lenalidomide Capsules

  “Changzhou Pharmaceutical” “Lenalidomide” kapsulalaryny öndürmek üçin rugsat aldy

  Şanhaý Pharmaceutical Holdings-iň golçur kärhanasy bolan “Changzhou Pharmaceutical Factory Ltd.”, Lenalidomid kapsulalary üçin Döwlet Neşe Dolandyryşy tarapyndan berlen Neşe serişdelerini hasaba alyş şahadatnamasyny (2021S01077, 2021S01078, 2021S01079) aldy (5mg spesifikasiýa, ...
  Koprak oka
 • What are the precautions for rivaroxaban tablets?

  “Rivaroxaban” planşetleri üçin ätiýaçlyk çäreleri näme?

  Rivaroxaban, täze agzy antikoagulyant hökmünde wena tromboemboliki keselleriniň öňüni almakda we bejermekde giňden ulanylýar.Rivaroxaban alanyňyzda nämä üns bermeli?Warfarinden tapawutlylykda, rivaroksaban gan ýygnamak indikasyna gözegçilik etmegi talap etmeýär ...
  Koprak oka
 • 2021 FDA täze neşe tassyklamalary 1Q-3Q

  Innowasiýa öňe gidişlige itergi berýär.Täze dermanlary we bejeriş biologiki önümlerini öndürmekde täzelikler barada aýdylanda, FDA-nyň Neşe serişdelerine baha bermek we gözleg merkezi (CDER) her bir ädimde derman senagatyny goldaýar.Düşünmegi bilen ...
  Koprak oka
 • Recent developments of Sugammadex Sodium in the wake period of anesthesia

  Anesteziýanyň oýanýan döwründe Sugammadex Natriniň soňky ösüşleri

  Sugammadex Natriý, ilkinji gezek 2005-nji ýylda adamlarda habar berlen we şondan soň Europeewropada, ABŞ-da we Japanaponiýada kliniki taýdan ulanylýan depolýarlaşmaýan myşsalary gowşadýan (myorelaxants) saýlama depolýarlaşmaýan myşsa rahatlaýjylarynyň täze bir garşylygydyr.Adaty antiholinesteraz dermanlary bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • Which tumors are thalidomide effective in treating!

  Bejermekde talidomidiň haýsy çişleri täsirli!

  Talidomid bu çişleri bejermekde täsirli!1. Onda gaty çişler talidomid ulanylyp bilner.1.1.öýken ragy.1.2.Prostat keseli.1.3.düwünçegiň düwnük keseli.1.4.gepatosellüler karsinoma.1.5.Aşgazan keseli....
  Koprak oka
 • Tofacitinib Citrate

  Tofacitinib Citrate

  Tofacitinib sitrat, Pfizer tarapyndan agyzdan Janus kinase (JAK) ingibitorlary üçin döredilen reseptli derman (söwda ady Xeljanz).JAK kinase saýlap saýlap, JAK / STAT ýollaryny ýapyp biler we şeýlelik bilen öýjük signalynyň geçirilmegini we baglanyşykly gen aňlatmasyny we işjeňligini saklap biler ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2