Senagat habarlary

 • Ruxolitinib significantly reduces disease and improves quality of life in patients

  Ruxolitinib keseli ep-esli azaldar we hassalarda durmuş derejesini ýokarlandyrar

  Ilkinji miýelofibroz (PMF) üçin bejeriş strategiýasy töwekgelçiligiň derejesine esaslanýar.PMF hassalarynda kliniki ýüze çykmalaryň we çözülmeli meseleleriň dürlüligi sebäpli bejeriş strategiýalaryna üns bermeli ...
  Koprak oka
 • Heart disease needs a new drug – Vericiguat

  Heartürek keseline täze derman gerek - Vericiguat

  Ejeksiýa fraksiýasynyň peselmegi bilen ýürek näsazlygy (HFrEF) ýürek ýetmezçiliginiň esasy görnüşidir we Hytaý HF barlagy Hytaýda ýürek näsazlyklarynyň 42% -iniň HFrEFdigini görkezdi, ýöne HFrEF üçin birnäçe adaty bejeriş synplary bar we töwekgelçiligi azaldýar. of ...
  Koprak oka
 • Changzhou Pharmaceutical received approval to produce Lenalidomide Capsules

  “Changzhou Pharmaceutical” “Lenalidomide” kapsulalaryny öndürmek üçin rugsat aldy

  Şanhaý Pharmaceutical Holdings-iň golçur kärhanasy bolan “Changzhou Pharmaceutical Factory Ltd.”, Lenalidomid kapsulalary üçin Döwlet Neşe Dolandyryşy tarapyndan berlen Neşe serişdelerini hasaba alyş şahadatnamasyny (2021S01077, 2021S01078, 2021S01079) aldy (5mg spesifikasiýa, ...
  Koprak oka
 • What are the precautions for rivaroxaban tablets?

  “Rivaroxaban” planşetleri üçin ätiýaçlyk çäreleri näme?

  Rivaroxaban, täze agzy antikoagulyant hökmünde wena tromboemboliki keselleriniň öňüni almakda we bejermekde giňden ulanylýar.Rivaroxaban alanyňyzda nämä üns bermeli?Warfarinden tapawutlylykda, rivaroksaban gan ýygnamak indikasyna gözegçilik etmegi talap etmeýär ...
  Koprak oka
 • 2021 FDA täze neşe tassyklamalary 1Q-3Q

  Innowasiýa öňe gidişlige itergi berýär.Täze dermanlary we bejeriş biologiki önümlerini döretmekde täzelik barada aýdylanda, FDA-nyň Neşe serişdelerine baha bermek we gözleg merkezi (CDER) her bir ädimde derman senagatyny goldaýar.Düşünmegi bilen ...
  Koprak oka
 • Recent developments of Sugammadex Sodium in the wake period of anesthesia

  Anesteziýanyň oýanýan döwründe Sugammadex Natriniň soňky ösüşleri

  Sugammadex Natriý, 2005-nji ýylda adamlarda ilkinji gezek habar berlen we şondan soň Europeewropada, ABŞ-da we Japanaponiýada kliniki taýdan ulanylýan depolýarlaşmaýan myşsalary gowşadýan (myorelaxantlar) saýlama depolýarlaşdyrmaýan täze bir garşydaşdyr.Adaty antiholinesteraz dermanlary bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • Which tumors are thalidomide effective in treating!

  Bejermekde talidomidiň haýsy çişleri täsirli!

  Talidomid bu çişleri bejermekde täsirli!1. Onda gaty çişler talidomid ulanylyp bilner.1.1.öýken ragy.1.2.Prostat keseli.1.3.düwünçegiň düwnük keseli.1.4.gepatosellüler karsinoma.1.5.Aşgazan keseli....
  Koprak oka
 • Apixaban and Rivaroxaban

  Apixaban we Rivaroxaban

  Soňky ýyllarda “apixaban” -yň satuwy çalt ösdi we dünýä bazary eýýäm “rivaroxaban” -dan öňe geçdi.Eliquis (apixaban) insultyň we gan akmagyň öňüni almakda warfarinden artykmaçlygy sebäpli, Xarelto (Rivaroxaban) diňe peslik görkezmeýär.Mundan başga-da, “Apixaban” ýok ...
  Koprak oka
 • Obetihol turşusy

  29-njy iýunda “Intercept Pharmaceuticals” ABŞ-nyň FDA-dan alkogolsyz steatohepatit (NASH) jogap haty (CRL) sebäpli ýüze çykýan fibroz üçin FXR agonist obetiholik kislotasy (OCA) barada doly täze derman alandygyny habar berdi.FDA CRL-de maglumatlara esaslanýandygyny aýtdy ...
  Koprak oka
 • Remdesivir

  Gündogar wagty bilen 22-nji oktýabrda ABŞ-nyň FDA 12 ýaşy we ondan uly ýaşly adamlarda ulanmak üçin Gileadyň wirusa garşy Wekluryny (remdesivir) resmi taýdan tassyklady we hassahana we COVID-19 bejergisine mätäç azyndan 40 kg agramda.FDA-nyň habaryna görä, Veklury häzirki wagtda FDA tarapyndan tassyklanan ýeke-täk COVID-19 t ...
  Koprak oka
 • Rosuvastatin kalsiý üçin tassyklama habarnamasy

  Golaýda Nantong Çanýo taryhda ýene bir möhüm sepgit gazandy!Bir ýyldan gowrak wagt bäri edilen tagallalar bilen Çanýo ilkinji KDMF MFDS tarapyndan tassyklandy.Hytaýda Rosuvastatin kalsiýiniň iň uly öndürijisi hökmünde Koreýa bazarynda täze bölüm açmak isleýäris.Has köp önüm bolsa b ...
  Koprak oka
 • “Fette Compacting China” COVID-19 garşy söweşi nädip goldaýar

  COVID-19 global pandemiýasy epidemiýanyň öňüni almak we dünýäniň ähli ýerlerinde ýokançlyga gözegçilik etmek ugruny üýtgetdi.BSGG ähli ýurtlary epidemiýa keseline garşy göreşmek üçin agzybirligi we hyzmatdaşlygy berkitmäge çagyrmak üçin gaýrat etmeýär.Ylmy dünýä gözlenýär ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2