Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz, Çanjou farmasewtika zawody, 30-dan gowrak görnüşli API we 120 görnüşli taýýar formulany öndürýän öndüriji.1984-nji ýyldan başlap, şu wagta çenli ABŞ-nyň FDA barlagyny 16 gezek tassykladyk.

Biziň 2 sany golçur kärhanamyz bar: Changzhou Wuxin we Nantong Chanyoo.Şeýle hem Nantong Çanjou, USFDA, EUGMP, PMDA we CFDA barlaglaryny tassyklady.

Degişli resminamalary paýlaşyp bilersiňizmi?

Hawa, müşderi salgysy üçin COA we degişli resminamalary paýlaşyp bilerdik.

Müşderä DMF ýaly gizlin resminamalar gerek bolsa, DMF açyk bölegi üçin synag buýrugyndan soň elýeterlidir.

Haýsy töleg elementlerini kabul edip bilersiňiz?

Bu baglydyr we hakyky tertibe esaslanyp gürleşip bilerdik.

Bahaňyz näme?

Şeýle hem dürli taslamalara we dürli mukdarda gürleşmek we gepleşik geçirmek zerur.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Adatça iň az mukdar 1 kg.

Birnäçe nusga alyp bilerinmi?

Hawa, adatça, müşderini goldamak üçin 20g mugt nusga hökmünde hödürleýäris.

Ulag usuly näme?

Az mukdarda howa bilen iberip bilýärdik;tonna mukdarda bolsa, deňiz bilen ibererdik.

Sargyt nädip goýup bileris?

Bu e-poçta gözleg iberip bilersiňiz:shm@czpharma.com.Iki tarapam tassyklandan soň buýrugy tassyklap, indiki işi dowam etdirip bileris.

Siziň bilen nädip habarlaşyp bileris?

Bize e-poçta iberip bilersiňiz:shm@czpharma.com.

Ora-da telefon arkaly jaň edip bilersiňiz: +86 519 88821493.

Müşderi sanawyny berip bilersiňizmi?

“Novartis”, “Sanofi”, “GSK”, “Astrazeneca”, “Merk”, “Roçe”, “Tewa”, “Pfizer”, “Apotex”, “Sun Pharma” ýaly köp sanly halkara müşderi bilen işleşdik.we ect.

“Changzhou” derman zawody we “Nantong Chanyoo Pharmatech Co., Ltd.” bilen gatnaşygyňyz nähili?

Nantong Çanýo, Çanjou farmasewtika zawodynyň doly eýeçiligindedir.

Çanjou derman öndürýän zawod we Şanhaý Pharma bilen nähili baglanyşyk bar.Topar?

Çanjou derman öndürýän zawod, Şanhaý Pharma-nyň esasy senagat kärhanasynyň biridir.Topar.

GMP şahadatnamaňyz barmy?

Hawa, Gidroklorotiýazid, Captopril we ect üçin GMP şahadatnamamyz bar.

Şahadatnamalaryňyz näme?

Dürli önümlerimizde dürli şahadatnamalar bar we adatça ABŞ-nyň DMF, US DMF, CEP, WC, PMDA, EUGMP bar: Rosuvastatin.

Hormatly atlaryňyz näme?

Bizde 50-den gowrak hormat atlary bar: Hytaýyň iň gowy 100 derman senagaty kärhanasy;Bahalaryň bütewiligi kompaniýasy;Döwlet esasy dermanlar üçin önümçilik kärhanasyny belledi;Hytaý AAA derejeli karz kompaniýasy;Milli ajaýyp API eksport markasy;Hytaý HI-tehnologiýa kärhanasy;Şertnamanyň ýerine ýetirilişi we mynasyp kompaniýa ynam;Neşe serişdeleriniň hilini we bitewiligini görkezýän milli görkeziş kärhanasy.

Annualyllyk satuw mukdaryňyz näçe?

2018-nji ýylda ABŞ-nyň 88000 dollaryna ýetdik.Annualyllyk ösüş depgini 5.52% -e ýetýär.

Gözleg we barlag toparyňyz barmy?

Hawa, API-leriň we taýýar formulalaryň ösüşi üçin jogapkär 2 sany gözleg we barlag merkezimiz bar.Satuw mukdarymyzyň 80% -ini her ýyl gözleg işlerine goýýarys.Häzirki wagtda gözleg we gaz geçiriji görnüşlerimizde 31 sany umumy önüm, 20 sany APIS, 9 sany ANDA we 18 sany yzygiderliligi bahalandyrýan önüm bar.

Näçe ussahanaňyz bar?

Her dürli önümler üçin 16 ussahanamyz bar.

Annualyllyk önümçilik kuwwatyňyz näçe?

Yearylda 1000+ tonna öndürýäris.

Kompaniýanyňyzyň haýsy ugry bar?

Cardürek-damar, antikanser, antipiretiki analjezik, witamin, antibiotik we saglygy goraýyş lukmançylyk in engineeringenerçiliginde tejribe alýarys we “Cardürek-serebrowaskulýar hünärmeni” diýilýär.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?