Pregabalin

Gysga düşündiriş:

API ady Görkezme Spesifikasiýa ABŞ DMF EU DMF CEP
Pregabalin Epilepsiýa / Neýralgiýa Öýde / EP 22223 CEP2016-141


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER DETAIL

Pregabalin GABAA ýa-da GABAB reseptor agonisti däl.
Pregabalin gabapentinoid bolup, belli bir kalsiý kanallaryny saklap hereket edýär.Hususan-da, belli bir naprýa .eniýa bagly kalsiý kanallarynyň (VDCC) kömekçi α2δ subunit meýdançasynyň bir bölegi bolup, şonuň bilen α2δ subunit öz içine alýan VDCC-leriň inhibitory hökmünde çykyş edýär.Iki sany neşe birleşdiriji α2δ subunit bar, α2δ-1 we α2δ-2, we pregabalin bu iki sahypa meňzeş ýakynlygy görkezýär (we şonuň üçin saýlamanyň ýoklugy).Pregabalin α2δ VDCC subunitine baglanyşykda saýlanýar.Pregabaliniň GABA meňzeşdigine garamazdan, ol GABA reseptorlary bilen baglanyşmaýar, GABA ýa-da başga bir GABA reseptor agonistine öwrülmeýär we GABA transportyny ýa-da metabolizmasyny gönüden-göni modullaşdyrmaýar.Şeýle-de bolsa, pregabalin, GABA-nyň sintezine jogapkär ferment bolan L-glutamik kislotanyň dekarboksilazynyň (GAD) beýniniň aňladylyşyna dozalara bagly köpelme döredýändigi we şonuň üçin beýnimizdäki GABA derejesini ýokarlandyrmak arkaly käbir gytaklaýyn GABAergic täsirleri bolup biljekdigi ýüze çykaryldy.Häzirki wagtda pregabaliniň täsiriniň α2δ saklaýan VDCC-leriň gadagan edilmeginden başga islendik mehanizm bilen araçylyk edilýändigine hiç hili subutnama ýok.Şoňa laýyklykda, pregabalin tarapyndan α2δ-1 bolan VDCC-leriň gadagan edilmegi, antikonwulsant, analjezik we anksiolitiki täsirleri üçin jogapkär bolup görünýär.
Pregabaline we himiki gurluşdaky beýleki gabapentinoidlere ýakyndan meňzeýän endogen α-aminokislotalar L-leýukin we L-izolýusin, gabapentinoidler bilen meňzeş ýakynlygy bolan α2δ VDCC subunitiniň göze dürtülip duran görnüşleri (meselem, L50 üçin IC50 = 71 nM) izolýusin) we mikromolýar konsentrasiýalarynda adam serebrospinal suwuklygynda bar (meselem, L-leýkine 12,9 MM, L-izolýusin üçin 4,8 MM).Subunitiň endogen baglanyşyklary bolup biljekdigi we gabapentinoidleriň täsirine bäsdeşlik edip biljekdigi öňe sürüldi.Şoňa görä, pregabalin we gabapentin ýaly gabapentinoidleriň α2δ subunit üçin nanomolar ýakynlygy bar bolsa, wivo içindäki kuwwatlyklary pes mikromolýar diapazonda we endogen L-aminokislotalar bilen baglanyşdyrmak üçin bäsdeşlik bu gapma-garşylygyň jogapkärdigi aýdylýar.

Pregabalin, bir gözlegde α2δ subunit saklaýan VDCC-ler üçin gabapentinden 6 esse ýokary ýakynlygyň bardygyny anyklady.Şeýle-de bolsa, başga bir gözleg, pregabalin bilen gabapentiniň adam rekombinant α2δ-1 subunitine (Ki = 32 nM we 40 nM) meňzeş ýakynlyklaryň bardygyny ýüze çykardy.Her niçigem bolsa, pregabalin analjezik hökmünde gabapentinden 2-den 4 esse güýçli, haýwanlarda bolsa antikonwulsant hökmünde gabapentinden 3-10 esse güýçli bolup görünýär.

SYITYASAT BOLANMAK

Quality management1

Teklip18Makullanan hiliň yzygiderliligini bahalandyrmak taslamalary4, we6taslamalary tassyklanýar.

Quality management2

Ösen halkara hil dolandyryş ulgamy satuw üçin berk binýat goýdy.

Quality management3

Hil gözegçiligi hiliň we bejeriş täsiriniň üpjün edilmegi üçin önümiň bütin ömrüni dowam etdirýär.

Quality management4

Professional Düzgünleşdiriş Topary anketa we hasaba alyş wagtynda hil talaplaryny goldaýar.

ÖNÜMLER BOLANMAK

cpf5
cpf6

Koreýa “Countec” çüýşeli gaplama liniýasy

cpf7
cpf8

Taýwan CVC çüýşeli gaplama liniýasy

cpf9
cpf10

Italiýa CAM tagtasynyň gaplaýyş liniýasy

cpf11

Nemes Fette gysyş enjamy

cpf12

Japanaponiýa “Viswill” planşet detektory

cpf14-1

DCS dolandyryş otagy

Hyzmatdaş

Halkara hyzmatdaşlygy
International cooperation
Içerki hyzmatdaşlyk
Domestic cooperation

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary