Ticagrelor

Gysga düşündiriş:

API ady Görkezme Spesifikasiýa ABŞ DMF EU DMF CEP
Ticagrelor Antikoagulant Öýde 28984  


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER DETAIL

Maglumat

Ticagrelor, P2Y12 reseptorynyň täze garşydaşydyr [1].

“Ticagrelor” -yň ADP-iň trombositlere protrombotik täsirini P2Y12 reseptoryna garşy saklaýandygy habar berildi.“Ticagrelor” trombositleriň birleşmeginiň “ex vivo” -niň doly gadaganlygyny görkezdi.Mundan başga-da, “Ticagrelor” adamda trombositleriň birleşmeginiň dozasyna bagly gadaganlygyny teklip etdi.Bulardan başga-da, “Ticagrelor” dilden, işjeň, tersine baglanyşdyrýan garşydaşyny görkezdi.Beýleki inhibitorlardan tapawutlylykda Ticagrelor, metabolik üýtgemezden P2Y12 reseptoryny saklaýandygyny habar berdi.Mundan başga-da, Ticagrelor trombositlere garşy ilkinji tienopiridine garşy serişdedir we esasan CYP3A4 we CYP2C19 tarapyndan metabolizlenýär [1] [2].

Salgylar:
[1] Zhou D1, Andersson inçekeseli, Grimm SW.Ticagrelor bilen neşe serişdeleriniň özara täsirine in vitro baha bermek: sitokrom P450 reaksiýa fenotip görnüşi, inhibisiýa, induksiýa we diferensial kinetika.Neşe serişdeleriniň alyş-çalyş nokatlary.2011-nji ýylyň Aprel; 39 (4): 703-10.
[2] Li Y1, Landqvist C, Grimm SW.Syçanlarda, alakalarda we marmosetlerde P2Y12 reseptor antagonisti bolan ticagreloryň häsiýeti we metabolizmi.Neşe serişdeleriniň alyş-çalyş nokatlary.2011-nji ýylyň sentýabr; 39 (9): 1555-67.doi: 10.1124 / dmd.111.039669.Epub 2011 Iýun 13.

Düşündiriş

Ticagrelor (AZD6140) trombosit agregasiýasyny bejermek üçin tersine agzy P2Y12 reseptor antagonistidir.

Witroda

“Ticagrelor” adenozin 5-iň has köp saklanmagyna kömek edýär-difosfat (ADP)-ýuwulan trombositlerde Ca2 + çykarylyşy, beýleki P2Y12R garşydaşlary.Ticagreloryň P2Y12R antagonizminden daşgary bu goşmaça täsiri, tikagreloryň deňagramly nukleozid daşaýjy 1 (ENT1) trombositlere päsgel bermeginiň netijesinde, öýjükli adenoziniň ýygnanmagyna we Gs birikdirilen adenozin A2A reseptorlarynyň işjeňleşmegine sebäp bolýar [1].B16-F10 öýjükleri, duzly bejerilen syçanlar bilen deňeşdirilende, ticagrelor bilen bejerilen syçanlaryň trombositleri bilen täsiriniň azalandygyny görkezýär [2].

B16-F10 melanoma damar we intraspleniki metastaz modellerinde, tikagreloryň (10 mg / kg) kliniki dozasy bilen bejerilen syçanlar öýkeniň (84%) we bagryň (86%) metastazlarynyň azalandygyny görkezýär.Mundan başga-da, ticagrelor bejergisi duzly bejerilen haýwanlar bilen deňeşdirilende diri galmagy gowulandyrýar.Tikagrelor bejergisinden soň öýkeniň (55%) we süňk ýiliginiň (87%) peselmegi bilen 4T1 döş mäziniň modelinde şuňa meňzeş täsir bar [2].Ticagreloryň ýeke-täk dilden kabul edilmegi (1-10 mg / kg) trombositleriň birleşmegine doza bilen baglanyşykly inhibitor täsirini döredýär.Iň ýokary dozada (10 mg / kg) Ticagrelor, dozadan soň 1 sagatda trombositleriň birleşmegini ep-esli derejede saklaýar we dozanyň iň ýokary derejesi 4 sagatda bolýar.

Saklamak

4°C, azotyň aşagynda saklanýan ýagtylykdan goraň

* Solventde: -80°C, 6 aý;-20°C, 1 aý (ýagtylykdan goraň, azotyň aşagynda saklanýar)

Himiki gurluşy

Ticagrelor

SYITYASAT BOLANMAK

Quality management1

Teklip18Makullanan hiliň yzygiderliligini bahalandyrmak taslamalary4, we6taslamalary tassyklanýar.

Quality management2

Ösen halkara hil dolandyryş ulgamy satuw üçin berk binýat goýdy.

Quality management3

Hil gözegçiligi hiliň we bejeriş täsiriniň üpjün edilmegi üçin önümiň bütin ömrüni dowam etdirýär.

Quality management4

Professional Düzgünleşdiriş Topary anketa we hasaba alyş wagtynda hil talaplaryny goldaýar.

ÖNÜMLER BOLANMAK

cpf5
cpf6

Koreýa “Countec” çüýşeli gaplama liniýasy

cpf7
cpf8

Taýwan CVC çüýşeli gaplama liniýasy

cpf9
cpf10

Italiýa CAM tagtasynyň gaplaýyş liniýasy

cpf11

Nemes Fette gysyş enjamy

cpf12

Japanaponiýa “Viswill” planşet detektory

cpf14-1

DCS dolandyryş otagy

Hyzmatdaş

Halkara hyzmatdaşlygy
International cooperation
Içerki hyzmatdaşlyk
Domestic cooperation

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň